Bilety

Komunikacja miejska

Emisje biletów komunikacji miejskiej w Tarnowie prowadzi Zarząd Dróg i Komunikacji. Wszystkie rodzaje biletów można zakupić w kasach biletowych przy ul. Krakowskiej 42 oraz Bramie Pilzneńskiej 3, a bilety jednorazowe oraz karnety można również nabyć w kioskach, sklepach na terenie miasta Tarnowa oraz miejscowościach, w których są świadczone usługi komunikacyjne przez MPK Tarnów.

Rodzaje biletów

Zakup biletów online

TKM - SKD

Tarnowska Karta Miejska – System Doładowania Karty 

zbiletem.pl

Zakupu biletów w aplikacji mobilnej zbiletem.pl oraz na stronie www.zbiletem.pl

moBILET

Zakup biletów online w aplikacji mobilnej moBILET

Wykaz osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów

 • POSŁOWIE I SENATOROWIE
 • INWALIDZI WOJENNI, WOJSKOWI I OSOBY ZRÓWNANE Z NIMI W UPRAWNIENIACH
 • PRZEWODNICY TOWARZYSZĄCY INWALIDOM WOJENNYM (WOJSKOWYM) zaliczonym do I grupy inwalidzkiej lub całkowicie niezdolnym do pracy i jednocześnie niezdolnym do samodzielnej egzystencji
 • OSOBY POWOŁANE DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
 • DZIECI W WIEKU DO LAT 4
 • OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY 70 ROK ŻYCIA
 • CYWILNE NIEWIDOME OFIARY DZIAŁAŃ WOJENNYCH
 • HONOROWI OBYWATELE MIASTA TARNOWA
 • ZASŁUŻENI HONOROWI DAWCY KRWI po oddaniu co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilości innych jej składników (w przypadku kobiet) albo co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilość innych jej składników (w przypadku mężczyzn).
 • OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE POSIADAJĄCE ORZECZENIE O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI lub całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolność do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe
 • NIEWIDOMI LUB NIEDOWIDZĄCY posiadający orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (dawna II grupa inwalidzka) z wpisem symbolu przyczyny niepełnosprawności 04-O
 • OSOBY DOKONUJĄCE KONTROLI BILETÓW LUB KONTROLI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO
 • DZIECI I MŁODZIEŻ DOTKNIĘTE INWALIDZTWEM LUB NIEPEŁNOSPRAWNE do czasu ukończenia 18 roku życia
 • JEDNO Z RODZICÓW LUB PEŁNOLETNI OPIEKUN DZIECI I MŁODZIEŻY DOTKNIĘTEJ INWALIDZTWEM LUB NIEPEŁNOSPRAWNEJ towarzyszący dziecku w podróży.
 • JEDNO Z RODZICÓW LUB PEŁNOLETNI OPIEKUN DZIECI I MŁODZIEŻY DOTKNIĘTEJ INWALIDZTWEM LUB NIEPEŁNOSPRAWNEJ podróżujący z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego spełnienie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego i z powrotem, na linii (liniach) określonych w legitymacji.
 • PRACOWNICY MPK SP. Z O.O. W TARNOWIE
 • DZIECI PRACOWNIKÓW MPK SP. Z O.O. W TARNOWIE w okresie od ukończenia 4 roku życia do czasu ukończenia nauki w szkole lub do ukończenia studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia.
 • DZIECI ZMARŁYCH PRACOWNIKÓW MPK SP. Z O.O. W TARNOWIE w okresie od ukończenia 4 roku życia do czasu ukończenia nauki w szkole lub do ukończenia studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia.
 • EMERYCI, OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE ORAZ RENCIŚCI pobierający rentę z tytułu niezdolności do pracy, którzy bezpośrednio przed przejściem na emeryturę, świadczenie przedemerytalne lub rentę przepracowali w MPK Sp. z o.o. w Tarnowie co najmniej 10 lat
 • FUNKCJONARIUSZE POLICJI podczas wykonywania obowiązków służbowych
 • UMUNDUROWANI FUNKCJONARIUSZE STRAŻY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
 • HONOROWI DAWCY KRWI przez okres 30 dni od daty każdorazowego oddania krwi udokumentowanego przez punkt krwiodawstwa na terenie miasta Tarnowa
 • WŁAŚCICIELE LUB WSPÓŁWŁAŚCICIELE SAMOCHODU OSOBOWEGO korzystający z komunikacji miejskiej w dniu obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu, tj. 22 września
 • DZIECI W WIEKU POWYŻEJ 4 LAT DO ROZPOCZĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ będące mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa lub gmin, z którymi Gmina Miasta Tarnowa zawarła porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego
  transportu zbiorowego
 • DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY MIASTA TARNOWA
 • OSOBY KTÓRYM PRZYSŁUGUJE SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY LUB ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE przyznane przez Prezydenta Miasta Tarnowa na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114) ALBO ZASIŁEK DLA OPIEKUNA przyznany na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567), w okresie ważności decyzji przyznającej świadczenie
 • WOLONTARIUSZE WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY w dniu finału WOŚP
 • UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PONADPODSTAWOWYCH, STUDENCI STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH DO UKOŃCZENIA 26 ROKU ŻYCIA W DNIU DZIECKA, tj. 1 CZERWCA
 • OSOBY KORZYSTAJĄCE Z KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W DNIU WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, tj. 1 LISTOPADA.
 • MAŁŻONKOWIE PRACOWNIKÓW MPK SP. Z O.O. W TARNOWIE
 • KOMBATANCI
 • INNE OSOBY UPRAWNIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O KOMBATANTACH w tym:
  • osoby prowadzące działalność równorzędną z działalnością kombatancką,
  • osoby, które podlegały represjom wojennym i okresu powojennego,
  • osoby, które jako dzieci zostały odebrane rodzicom w celu poddania eksterminacji lub w celu przymusowego wynarodowienia
 • STUDENCI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH
 • WETERANI POSZKODOWANI W DZIAŁANIACH POZA GRANICAMI PAŃSTWA, POBIERAJĄCY RENTĘ INWALIDZKĄ Z TYTUŁU URAZÓW LUB CHORÓB POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W DZIAŁANIACH POZA GRANICAMI PAŃSTWA
 • UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NIE DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY MIASTA TARNOWA
 • DZIECI W WIEKU POWYŻEJ 4 LAT do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej nie będące mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa lub gmin, z którymi Gmina Miasta Tarnowa zawarła porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego
 • EMERYCI
 • OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE
 • OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁEK PRZEDEMERYTALNY
 • RENCIŚCI pobierający rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę socjalną lub rentę rodzinną
 • UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
 • UCZNIOWIE I STUDENCI ZAGRANICZNYCH SZKÓŁ I UCZELNI DO UKOŃCZENIA 26 ROKU ŻYCIA
 • OSOBY NIESŁYSZĄCE, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu
 • OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu, posiadające Tarnowską Kartę Miejską w wersji premium

Kary i opłaty

Cennik ważny od 5 stycznia 2021 r.

 • Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu | 126,00 zł (opłata gotówkowa) / 180,00 zł (opłata kredytowa)

 • Opłata dodatkowa za przejazd na podstawie biletu o nominale zaniżonym nie więcej niż o 20% nominale | 50,40 zł (opłata gotówkowa) / 72,00 zł (opłata kredytowa)

 • Opłata dodatkowa za przewóz rzeczy lub zwierzęcia wyłączonego z przewozu | 50,40 zł (opłata gotówkowa) / 72,00 zł (opłata kredytowa)
 • Opłata dodatkowa za brak biletu okresowe, dokumentów uprawniających do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu, po późniejszym ich okazaniu | 10,80 zł

 • Opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny | 540,00 zł

Bilety jednorazowe

Cennik ważny od 5 stycznia 2021 r.

Dla wszystkich pasażerów

Typ biletu Normalny Ulgowy
Bilet jednorazowy ważny na jednej linii lub 30-minutowy ważny na różnych liniach 3,60 1,80
Bilet czasowy 60-minutowy ważny na różnych liniach 5,00 2,50
Karnety 5-przejazdowy ważne na jednej linii 16,00 8,00

Dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Rodziny

Typ biletu Normalny Ulgowy
Bilet jednorazowy ważne na jednej linii lub 30-minutowe ważne na różnych liniach 1,80 0,90
Karnety 5-przejazdowy ważne na jednej linii 8,00 4,00

Bilety okresowe

Cennik ważny od 1 września 2019 r.

Tarnowska Karta Miejska w wersji premium

RODZAJ BILETU NORMALNEULGOWE
1-miesięczne
imienne
na jedną linię40 zł20 zł
na wszystkie linie60 zł30 zł
3-miesięczne
imienne
na jedną linię100 zł50 zł
na wszystkie linie150 zł75 zł
6-miesięczne
imienne
na jedną linię186 zł93 zł
na wszystkie linie280 zł140 zł
12-miesięczne
imienne
na jedną linię350 zł175 zł
na wszystkie linie500 zł250 zł

Tarnowska Karta Miejska w wersji standard

RODZAJ BILETUNORMALNEULGOWE
1-miesięczne
imienne
na jedną linię60 zł30 zł
na wszystkie linie80 zł40 zł
3-miesięczne
imienne
na jedną linię150 zł75 zł
na wszystkie linie200 zł100 zł
6-miesięczne
imienne
na jedną linię280 zł140 zł
na wszystkie linie370 zł185 zł
12-miesięczne
imienne
na jedną linię520 zł260 zł
na wszystkie linie690 zł345 zł
1-miesięczne
na okaziciela
na wszystkie linie150 zł75 zł

Dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Rodziny

Cennik ważny od 1 września 2019 r.

RODZAJ BILETUNORMALNEULGOWE
1-miesięczne
imienne na wszystkie linie
25 zł10 zł
3-miesięczne
imienne na wszystkie linie
70 zł28 zł

Dla posiadaczy Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej lub aplikacji MKA

RODZAJ BILETUNORMALNEULGOWE
1-miesięczne
imienne
na jedną linię36 zł18 zł
na wszystkie linie54 zł27 zł

Bilety w taryfie odległościowej

Cennik ważny od 1 września 2019 r.

Tarnowska Karta Miejska w wersji premium

DŁUGOŚĆ PRZEJAZDUNORMALNYULGOWY
przejazd do 3 przystanków1,50 zł0,75 zł
przejazd od 4 do 8 przystanków1,90 zł0,95 zł
przejazd od 9 do 16 przystanków2,30 zł1,15 zł
przejazd od 17 do 25 przystanków2,70 zł1,35 zł
przejazd powyżej 25 przystanków3,20 zł1,60 zł
przesiadkowy – naliczany wtedy, gdy przejazd następnym autobusem rozpocznie się w ciągu 15 minut od zarejestrowania wyjścia w poprzednim autobusie1,40 zł0,70 zł

Tarnowska Karta Miejska w wersji standard

DŁUGOŚĆ PRZEJAZDUNORMALNYULGOWY
przejazd do 3 przystanków1,80 zł0,90 zł
przejazd od 4 do 8 przystanków2,30 zł1,15 zł
przejazd od 9 do 16 przystanków2,60 zł1,30 zł
przejazd od 17 do 25 przystanków3 zł1,50 zł
przejazd powyżej 25 przystanków3,20 zł1,60 zł
przesiadkowy – naliczany wtedy, gdy przejazd następnym autobusem rozpocznie się w ciągu 15 minut od zarejestrowania wyjścia w poprzednim autobusie1,70 zł0,85 zł